Om tågstatistik.se

Denna tjänst är utvecklad av Theodor Storm. Jag har tågpendlat mellan Katrineholm och Stockholm sedan 2001, vilket jag trivs ganska bra med. Emellanåt har jag dock fått en hel del obeställd fritid på de tåg jag rest med, och jag har bland annat fördrivit den tiden med att utveckla Tåg.Info, appen Tågtavlan, karttjänsten Tågkartan.se, med mera. Man kan säga att jag under 2010 och 2011 snöade in ordentligt på tåg.

Tanken bakom Tåg.Info var ursprungligen att presentera statistik över svensk tågtrafik. Ganska snart tog den tjänsten en annan riktning mot ”läget just nu”-information, mycket på grund av att Tågtavlan fick väldigt mycket uppmärksamhet.

Bristen på statistik ur ett resenärsperspektiv är dock fortfarande påtaglig, och förhoppningsvis kan Tågstatistik.se bidra till att råda bot på detta. Tågstatistik.se bygger dels på erfarenheter från Tåg.Info, men framför allt på den feedback jag har fått av tågbolag, myndigheter och enskilda individer som delar mitt intresse för tågdata och tågstatistik.

Syftet med tjänsten är inte att hänga ut enskilda tågbolag, och eftersom tågbolagen som ingår i statistiken på Tågstatistik.se kör på räls som de själva inte har någon kontroll över – den statligt ägda järnvägen – kan statistiken ej heller tolkas som mått på hur ”bra” respektive tågbolag är. Avsikten är enbart att presentera en oberoende bild av svensk persontågtrafik på ett sätt som är ofriserat och relevant för den enskilda resenären.

Förslag och kommentarer tas tacksamt emot i kommentarfältet nedan, eller mailledes till theodor@tstorm.se.

Vanliga frågor och svar:

Varför skiljer statistiken på Tågstatistik.se sig från den statistik som Trafikverket publicerar?

Trafikverkets roll i tågtrafiken är främst att förvalta järnvägen och sköta trafikledning av tåg från avgångsstation till slutstation. Statistiken som de publicerar reflekterar exempelvis detta på så sätt att den endast innefattar tågens slutstationer – eventuella förseningar till mellanliggande stationer ingår ej i statistiken.

Avsikten med Tågstatistik.se är att komplettera Trafikverkets statistik med statistik ur tågresenärernas perspektiv. I den statistik som Tågstatistik.se tar fram ingår därför alla stationer utmed det statliga järnvägsnätet där persontåg gör uppehåll, inte endast slutstationer. Förseningstoleransen kan väljas, från 0 minuter upp till 120 minuter. Övergripande statistik för hela landet, likt Trafikverkets statistik, kan tas fram, men även statistik för enskilda stationer, sträckor, eller geografiska områden.

Endast trafik som går på statligt ägd järnväg omfattas av den statistik som kan tas fram på Tågstatistik.se eftersom underlaget är öppna data från Trafikverket, som förvaltar den statligt ägda järnvägen.

Vad menas med ”oberoende statistik”?

Trafikverket och tågbolagen publicerar statistik om verksamheter som de själva ansvarar för olika delar av. Det är rimligt att anta att den statistik de producerar och de beslut som tas kring framtagandet av statistiken i någon mån riskerar påverkas av detta.

Ej heller jag är förstås helt objektiv. Jag har dagspendlat mellan hemmet och jobbet med tåg sedan hösten 2001, och är på så vis ”part i målet” jag också. Men jag har inget inflytande över tågtrafiken i Sverige, och har heller inget att vinna på att visa upp en bild som är bättre eller sämre än verkligheten. Underlaget är offentlig data, så vid misstankar om jäv eller underliggande agendor kan vem som helst hämta hem samma data via Trafikverkets öppna API:er och göra egna jämförande beräkningar.

Det kan även vara värt att komma ihåg att varken Trafikverkets eller tågbolagens statistik är officiell statistik över tågtrafiken i Sverige, och det är förstås inte statistiken som presenteras på Tågstatistik.se heller. ”Officiell statistik” är en kvalitetsmärkning som den myndighet som är ansvarig för statistiken för ett visst område sätter på statistik som håller tillräckligt hög kvalitet. Trafikverket är inte statistikansvarig när det gäller transporter och trafik i Sverige (det är myndigheten Trafikanalys) och kan därför inte ta fram officiell statistik över tågtrafik.

Hur vet jag att statistiken är korrekt?

Att bevisa att statistiken är korrekt är förstås svårt, men användare med eget konto för inloggning ges tillgång till underlaget för varje statistisk beräkning vilket kan användas för att göra en egen jämförande beräkning. Följdfrågan blir förstås hur man kan veta att underlaget är korrekt. Underlaget är den trafikinformation som Trafikverket publicerar, och som visas i Trafikverkets tjänst ”Läget i Trafiken”, appen Tågtavlan, samt i tågbolagens appar. Datakvaliteten är således lika god som i dessa appar, och eventuella fel brukar dessutom rättas i efterhand av Trafikverket.

Ett sätt att verifiera korrektheten kan vara att jämföra statistik från Tågstatistik.se med Trafikverkets statistik. Observera dock att i statistiken från Tågstatistik.se ingår samtliga stationer som tågen gör uppehåll vid samtidigt som Trafikverket endast tittar på tågens slutstationer – vissa skillnader i siffrorna är alltså att förvänta.

Hur får jag tag i den underliggande databasen med tågtrafikdata?

Tågstatistik.se:s underliggande databas innehåller alla tågavgångar och -ankomster sedan 1 januari 2010. Tidigare skrapades informationen från Trafikverkets (och dåvarande Banverkets) webbplats, men idag används Trafikverkets öppna API för inhämtning av tågtrafikinformation. Databasen är tämligen unik i sitt slag i Sverige, men lämnas inte ut kostnadsfritt. Kontakta theodor@tstorm.se om du önskar köpa ett utdrag ur databasen.